1Odbudowa zębów po ich utracie to zabieg stomatologiczny, który jest trudny i często długotrwały. Dużą trudność stanowią przypadki Pacjentów u których zęby usunięto dawno, co doprowadziło do nieuchronnego procesu zaniku kości szczęk i żuchwy. Proces ten przebiega stale, tak więc im dawniej usunięto zęby tym większy jest ubytek tkanki kostnej. Czy w świecie, w którym nasze codzienne życie przesiąknięte jest nowoczesnymi technologiami, istnieje innowacyjna i niezawodna metoda regeneracji naszych kości – tak abyśmy mogli w sposób jak najmniej inwazyjny i przewidywalny odzyskać piękny uśmiech?

Jeszcze kilkanaście lat temu implanty zębowe umieszczano jedynie tam, gdzie istniały odpowiednie warunki do ich wszczepienia, co niestety w znacznym stopniu ograniczało wskazania do ich zastosowania. Ubytek kostny powodował ujemne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy oraz ograniczał lub uniemożliwiał leczenie implantologiczne, i często bardzo mocno komplikował dalsze leczenie protetyczne.

W późniejszym okresie rozwój chirurgii stomatologicznej pozwolił na opracowanie metod regeneracji kości. Początkowo z zastosowaniem materiałów sztucznych, później z zastosowaniem materiałów pochodzących od zwierząt lub ludzkich dawców (banki tkanki kostnej). Dlatego też, w dobie dzisiejszych osiągnięć, implanty wszczepia się  w najbardziej pożądanym miejscu z protetycznego a nie chirurgicznego punktu widzenia, co znacznie zwiększa jakość wykonywanych prac protetycznych (czyli odbudowywanych zębów). Stało się to możliwe głównie dzięki rozmaitym procedurom sterowanej regeneracji kości, która stała się standardem postępowania w leczeniu ubytków kości. Obecnie chirurdzy stomatologiczni są w stanie zregenerować większość ubytków kostnych w jamie ustnej Pacjenta.

Podczas zabiegu chirurgicznego do ubytku kostnego, który powstał po ekstrakcji czy urazie, zostaje wprowadzony materiał kościozastępczy. Granulat zostaje pokryty kolagenową błoną zaporową, która chroni regenerowany obszar przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach własne komórki kostne łączą się z cząstkami biomateriału tworząc nową, pełnowartościową strukturę kostną. Dzięki tym procedurom znacznie większa grupa pacjentów kwalifikuje się do leczenia implantologicznego braków uzębienia.

Nowy standard  w zakresie odbudowy kości stanowi natychmiastowe przeszczepienie autogennej zębiny drobnocząsteczkowej, czyli materiału odbudowującego kość pochodzącego z zębów własnych Pacjenta.  Dlatego obecnie najbardziej innowacyjnym materiałem przeszczepowym jest własny (autogenny) zmielony ząb, który posiada bardzo dużo zalet kości własnej Pacjenta (autogennej). Usunięte zęby są powszechnie traktowane jako odpad medyczny i są przeważnie utylizowane. Jednakże badania wykazały, że pod względem składu chemicznego zębina posiada ogromne podobieństwo do własnej kości. Jednym z dowodów na podobieństwo obu tkanek jest proces jakiemu ulegają zęby poddane reimplantacji (czyli ponownemu umieszczeniu w zębodole po ich wybiciu) – korzeń takiego zęba początkowo podlega resorpcji, a następnie zrasta się on z otaczającą go kością wyrostka zębodołowego.  Dlatego też rezygnowanie z tak cennego materiału nie jest korzystne dla procesu leczniczego Pacjenta.

Ząb poddany mechanizmowi rozdrobnienia, jako materiał własny wykorzystywany do regeneracji kości zawiera składniki nieorganiczne mające działanie pobudzające procesy kościotworzenia- odbudowy tkanki kostnej. Bezpieczeństwo tych materiałów poparte jest wieloletnimi badaniami klinicznymi. Materiał wyprodukowany z zębów i  umieszczony w regenerowanym miejscu ulega połączeniu z kością otaczającą tworząc jakość kości autogennej. Twarda struktura zębiny sprawia, że naturalne wymiary wyrostka zachowane zostają przez wiele lat.

Niezbędnym urządzeniem do uzyskania zębiny drobnocząsteczkowej jest urządzenie Smart Dentin Grinder. Jest to innowacyjny „młynek” który w łatwy i szybki sposób umożliwia produkcję wysokiej jakości autologicznego biomateriału z zębów pacjenta. Procedura jest niezwykle prosta i szybka, a rezultat doskonały. Metoda ta polega na oczyszczeniu zęba z płytki bakteryjnej, kamienia, próchnicy, wszelkiego rodzaju wypełnień oraz tkanek miękkich. Po oczyszczeniu i wysuszeniu ząb zostaje umieszczony w młynku gdzie poddawany jest procesowi rozdrobnienia i sortowania. Następnie w sterylnym naczyniu z 20% roztworem alkoholu następuje eliminacja resztek organicznych oraz bakterii. Kolejnym krokiem jest przemycie roztworem neutralizującym działanie alkoholu i wypłukującym jego resztki. Tak przygotowany granulat jest gotowy do wprowadzenia do miejsca defektu kostnego.  Największymi zaletami tego rozwiązania jest bardzo dobra jakość odtworzonej kości – praktycznie nie do odróżnienia pod mikroskopem od kości własnej Pacjenta, znacznie zredukowany czas leczenia, szybkie gojenie się kości, znacznie mniejsze dolegliwości pozabiegowe.

Każde odkrycie w medycynie musi być poparte badaniami naukowymi. W piśmiennictwie szeroko opisywane  są doniesienia o innowacyjnej metodzie związanej pozyskiwaniem autologicznego biomateriału, który powstaje w wyniku obróbki usuniętego zęba. Artykuł  „Nowatorska metoda przetwarzania usuniętych zębów własnych pacjenta w celu uzyskania zębiny do natychmiastowych przeszczepów autogennych” autorstwa profesora Itzhaka Binderman’a oraz doktora Lari Sapoznikov’a donosi o przeprowadzeniu ogromnej ilości badań klinicznych na przestrzeni wielu lat, w których przetworzona zębina posłużyła jako biomateriał do wypełnienia ubytków kostnych po ekstrakcji. Badania pokazały, że juz po 2 miesiącach od zabiegu regeneracji, podłoże kostne było gotowe to wprowadzenia implantu. Skuteczność metody potwierdzono szeregiem działań diagnozujących kondycje nowej tkanki kostno – zębinowej. Poprzez wykonanie zdjęć rentgenowskich oraz biopsji z obszaru regenerowanego metoda ta zasłużyła na miano innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie sterowanej regeneracji kości. Sukcesem metody był brak powikłań przy gojeniu rany.  Kolejne doniesienia w dziedzinie regeneracjo kości przedstawia artykuł pt. „Wykorzystanie zębów jako autogennego materiału do odbudowy kości” autorstwa doktora Macieja Michalaka oraz profesor Joanny Wysokińskiej Miszczuk. Artykuł przedstawia także badania kliniczne przeprowadzone na dużej grupie pacjentów, u których przeprowadzono szereg zabiegów regeneracji autologicznym biomateriałem. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt wysokiego potencjału tego rozwiązania w długofalowych obserwacjach przez co metoda ta ma szansę stać się nowym standardem w chirurgii stomatologicznej w zakresie zachowania zębodołów poekstrakcyjnych oraz uzupełniania ubytków kostnych.

Wielu Pacjentów nie zdaje sobie sprawy z faktu nieuchronnej utraty zębów wraz z wiekiem. W obliczu starzejących się społeczeństw problem braku zębów raczej będzie narastał.  Wraz z usunięciem zęba rozpoczyna się bardzo groźny proces, a mianowicie zanik kości, który następuje już kilka tygodni po usunięciu. W takim przypadku bardzo ważne jest aby udać zabezpieczyć się przed nieuchronnymi skutkami tego zabiegu.  Należy zastosować metodę w pierwszej kolejności bezpieczną dla pacjenta, skuteczną oraz innowacyjną, taką która wykorzystuje  najnowsze osiągnięcia chirurgii stomatologicznej. Efektem odbudowy kości biomateriałem z własnej zębiny  jest zregenerowana tkanka własna  pacjenta, która staje się bezpiecznym i przewidywalnym podłożem dla rozwiązań implantologicznych. A więc w obliczu obecnej wiedzy jest metodą w pełni bezpieczną i najbardziej innowacyjną